Privacy en Algemene voorwaarden

Privacy- en Cookiebeleid

Privacybeleid
Cookiebeleid

Algemene voorwaarden

Bij het aanmelden/deelnemen aan een training bij YourLifeCircle gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. YourLifeCircle behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

2. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de overeenkomst.

3. Deelname aan een groepsles- of personal training geschiedt geheel op eigen risico. YourLifeCircle is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

4. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is YourLifeCircle niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door YourLifeCircle georganiseerde activiteiten.

5. Een training is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raadt YourLifeCircle je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

6. YourLifeCircle behoudt het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

7. Inschrijven voor een van de trainingen van YourLifeCircle kan alleen via de YLC app of Virtual Gym app. De deelnemer kan de groepslestraining tot 4 uur en de personal training tot 12 uur voor aanvang annuleren, door zich telefonisch, per mail of via een van de apps uit te schrijven.
8. Aangekochte lessen dienen binnen de geldigheid van het product te worden opgemaakt. Uitgevallen personal training sessies kunnen binnen de abonnementsperiode worden ingehaald. Na afloop van het abonnement is dit niet meer mogelijk. Inhaallessen op een small group abonnement zijn niet mogelijk. Enkel voor medische redenen wordt hiervoor in overleg een uitzondering gemaakt. De geldigheid van onze strippenkaarten is als volgt:
• Strippenkaarten voor personal training sessies zijn 16weken geldig.

9. De duur van een les aangeboden door YLC bedraagt 45-60 minuten.

10. Proeflessen en/of intake gesprekken zijn gratis en vrijblijvend tenzij niet voortijdig afgemeld. Bij het niet voortijdig afmelden kunnen de kosten voor een losse les (50,-) in rekening gebracht worden.

11. Betalingen kunnen niet worden gerestitueerd.

12. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door YourLifeCircle bewaard zullen worden. YLC verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

13. U bent gaat bij deelname aan onze lessen akkoord met het feit dat er tijdens de training foto`s gemaakt kunnen worden t.b.v. promotie doeleinden zoals facebook e.d.

Privacy verklaring
Van YourLifeCircle, gevestigd aan Prins Hendrikstraat 13, Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yourlifecircle.fit Prins Hendrikstraat 13, 2411CR, Bodegraven. Jeroen Schilt is de Functionaris Gegevensbescherming van YourLifeCircle. Hij/zij is te bereiken via info@yourlifecircle.fit

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van YourLifeCircle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
YourLifeCircle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
YourLifeCircle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– YourLifeCircle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
YourLifeCircle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van YourLifeCircle) tussen zit. YourLifeCircle gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Gmail, Google agenda, MacOs, IOS, Virtualgym, Laposta, Icloud agenda, Icloud, IDEAL, Apple Pay, Paypal.

Deze systemen gebruiken om uw betalingen af te handelen, afspraken te maken of te wijzigen en voedingsprogramma`s aan te bieden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YourLifeCircle. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren voor onze klanten een bewaartermijn van 7 jaar omwille van de bewaarplicht van de belastingdienst. Gegevens van prospects die geen klant zijn geworden worden na 90 dagen verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
YourLifeCircle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YourLifeCircle blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YourLifeCircle. en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yourlifecircle.fit. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. YourLifeCircle wil u er tevens op wijzen
dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
YourLifeCircle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yourlifecircle.fit